Category - การตลาด

ทำความเข้าใจกับตลาดเป้าหมาย

ขั้นตอนการทำความเข้าใจกับตลาดเป้าหมาย

ขั้นตอนการทำความเข้าใจกับตลาดเป้าหมาย การทำความเข้าใจตลาดเป้าหมายของคุณเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ...

อยากทำการตลาดออนไลน์ ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง

อยากทำการตลาดออนไลน์ ต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์หรือที่เรียกว่าการตลาดดิจิทัลคือกระบวนการโปรโมตผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแบรนด์ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น เสิร์ชเอ็นจิ้น โซเชียลมีเดีย อีเมล และเว็บไซต์...

สอนเซ็ทระบบไลฟ์